สองคําถามเศรษฐกิจไทย 27 ปีหลังวิกฤติปี 40

อาทิตย์ที่แล้ว สํานักข่าว Trader KP ขอสัมภาษณ์ผมในโอกาสครบรอบ 27 ปี การลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ปี 2540
ขอความเห็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจไทยช่วงปี 40 เทียบกับเศรษฐกิจประเทศขณะนี้ที่บางคนมองว่ากําลังจะเป็นสถานการณ์วิกฤติ


และสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้รวมถึงแนวทางแก้ไข เป็นสองคําถามที่อยากได้คําตอบ ซึ่งผมได้ให้ความเห็นไป วันนี้จึงอยากแชร์ความเห็นผมในเรื่องนี้ให้แฟนคอลัมน์ “เศรษฐศาสตร์บัณฑิต" ทราบ
คําถามแรก ความเสี่ยงที่ไทยจะเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจเหมือนช่วงต้มยำกุ้งมีหรือไม่
สถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ต่างกับช่วงวิกฤติปี 40 มาก เศรษฐกิจไทยปี 40 เป็นเศรษฐกิจที่ใช้จ่ายเกินตัวและขยายตัวสูงมาก คือเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ขับเคลื่อนโดยการก่อหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชน
แต่พร้อมกับการขยายตัวที่สูงเศรษฐกิจก็มีความเปราะบางในแง่เสถียรภาพ คือ อัตราเงินเฟ้อสูงที่ร้อยละ 7 ต่อปีและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 7 ของจีดีพีเช่นกัน อัตราเงินเฟ้อที่สูงเริ่มกระทบความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออก
และเมื่อการส่งออกชะลอ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศก็เริ่มหวั่นไหว เกิดเงินทุนไหลออก ซึ่งกดดันเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งขณะนั้นเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ แรงกดดันต่อความเชื่อมั่น เงินทุนไหลออก และอัตราแลกเปลี่ยนมีต่อเนื่องจนในที่สุดนำไปสู่การเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
หลังการลอยตัว ค่าเงินบาทก็อ่อนลงซึ่งเป็นการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนสู่ดุลยภาพใหม่ ส่งผลให้การส่งออกขยายตัวดีขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลช่วงไตรมาสสี่ปีเดียวกัน คือเสถียรภาพด้านต่างประเทศกลับมาเร็วมาก
แต่เงินบาทที่อ่อนค่าทำให้บริษัทธุรกิจที่มีหนี้ต่างประเทศ แต่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ขาดทุน ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นหนี้เสียที่กระทบฐานะของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ และเมื่อสถาบันการเงินมีปัญหา ก็กระทบสภาพคล่อง การปล่อยสินเชื่อ และการขยายตัวของเศรษฐกิจ นำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจในที่สุด
นี่คือเหตุผลว่าทำไมวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 จึงใช้เวลา เพราะปัญหาหนี้ที่การแก้ไขต้องแก้ทั้งลูกหนี้คือภาคธุรกิจและเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการปฏิรูประบบการเงินเพื่อวางพื้นฐานให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัว
สองคําถามเศรษฐกิจไทย 27 ปีหลังวิกฤติปี 40
วิกฤติปี 40 จึงเป็นวิกฤติแบบฟองสบู่ ที่มาจากการก่อหนี้ของภาคธุรกิจ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวสูง ซึ่งตรงข้ามกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นเศรษฐกิจขยายตัวตํ่า เพราะเศรษฐกิจไม่มีกลไกหรือเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนการเติบโต
คือหลังปี 40 เราไม่มีการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐอย่างเป็นกอบเป็นกํา ที่จะสร้างนวัตกรรม ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต สร้างสินค้าที่จะเป็นฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ ภาคส่งออกจึงแข่งขันไม่ได้
ผลคือการเติบโตของเศรษฐกิจต้องพึ่งการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของภาครัฐมาก และเมื่อรายได้ไม่โตแต่ประชาชนต้องการใช้จ่าย หนี้ครัวเรือนก็สูงขึ้น ล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 91.6 ของจีดีพี
ขณะเดียวกันหนี้ภาครัฐก็สูงขึ้น ล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 63.4 ของจีดีพี เพราะรัฐมีรายได้จากภาษีลดลง แต่มีภาระที่ต้องดูแลประชาชนจำนวนมากขึ้นที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ จากที่เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ตํ่า
ดังนั้น ความเสี่ยงของเศรษฐกิจเราขณะนี้คือ เศรษฐกิจจะขยายตัวตํ่าไปเรื่อยๆ เหมือนญี่ปุ่นหลังฟองสบู่แตก ซึ่งจะกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน และอาจนําไปสู่ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืด
สองคําถามเศรษฐกิจไทย 27 ปีหลังวิกฤติปี 40
คือเมื่อรายได้ขยายตัวต่ำนาน อำนาจซื้อของประชาชนก็ลดลง ทำให้ประชาชนไม่ใช้จ่าย กดดันให้ราคาสินค้าลดลง และเมื่อประชาชนไม่ใช้จ่าย บริษัทก็ปรับตัวโดยตัดรายจ่าย ลดค่าจ้าง ลดการจ้างงาน ลดการลงทุน หรือไปลงทุนต่างประเทศแทน
ผลคือเศรษฐกิจยิ่งขยายตัวตํ่าและราคาสินทรัพย์ในประเทศ เช่น บ้าน ที่ดิน หุ้น ก็จะลดลงตาม นี่คือความเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยง เพราะถ้าเกิดขึ้น นโยบายการเงินการคลังแบบลดดอกเบี้ยหรือรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้นก็จะแก้ไม่ได้
คําถามที่สอง อะไรคือสาเหตุทําให้เศรษฐกิจโตตํ่าและแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไร
เศรษฐกิจไทยที่โตตํ่าไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น แต่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยลดตํ่ามาตลอดหลังปี 40 คือจากเฉลี่ยร้อยละ 7 ลงมาเหลือเฉลี่ยร้อยละ 5 และมาที่ร้อยละ 2-3 ในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุที่พาเรามาถึงจุดนี้ก็มาจากสองเรื่องหลัก
หนึ่ง การไม่ปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิตหรือภาคเศรษฐกิจจริง ทําให้การลงทุนไม่เกิดขึ้น คือวิกฤติ 40 เป็นวิกฤติเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย เกิดวิกฤติในหลายประเทศพร้อมกัน เช่นไทย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย
แต่วิกฤติก็เป็นโอกาสให้ประเทศเริ่มต้นใหม่ ด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจโตได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น
ซึ่งเกาหลีใต้ทํา คือปฏิรูปทั้งในภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริงหลังปี 40 ทําให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้พุ่งทะยานกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของโลกขณะนี้
ส่วนไทยและอินโดนีเซียหลังวิกฤติปี 40 ปฏิรูปเฉพาะภาคการเงิน แต่ช่วงสิบปีที่ผ่านมา ภายใต้การนําของประธานาธิบดี โจโก วีโดโด อินโดนีเซียก็เริ่มปฏิรูปภาคการผลิต ทําให้เงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาก เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 แต่ของเราไม่ได้ปฏิรูปอะไรช่วงสิบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจึงไม่มีการลงทุนและโตตํ่ามาตลอด
สอง การเมืองในประเทศ ที่ความขัดแย้งมีมาต่อเนื่องเกือบจะยี่สิบปีซึ่งนานมาก สร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจ กระทบความเชื่อมั่นและการตัดสินใจของนักลงทุน ทําให้การลงทุนในประเทศลดลงมาก
ที่สำคัญความขัดแย้งทางการเมืองกระทบคุณภาพการทํานโยบายของผู้ที่เข้ามาเป็นรัฐบาล เพราะไม่ว่าฝ่ายไหนของความขัดแย้งเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือมีอำนาจ ก็จะมุ่งเรื่องระยะสั้น รวมทั้งเพื่อหาเสียงหรือเอาใจเครือข่ายทางการเมืองเพื่อความอยู่รอดมากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศหรือพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าอย่างที่เกาหลีใต้หรืออินโดนีเซียทํา
ผลคือประเทศเสียโอกาส ไม่สามารถพัฒนาหรือผลักดันเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าได้อย่างที่หลายประเทศทํา
สําหรับแนวทางแก้ไข คําตอบคือต้องปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจจริงเพื่อให้เศรษฐกิจมีสมรรถนะที่จะขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น ทั้ง ภาคเกษตร การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ดิจิทัล ภาคการศึกษา ทักษะแรงงาน ระบบราชการ การบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
สิ่งเหล่านี้จำเป็นเพื่อปลดปล่อยพลังทางเศรษฐกิจที่ประเทศมีให้ออกมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต และหลุดออกจากวงจรการขยายตัวตํ่า และถ้าไม่ทํา เศรษฐกิจก็จะซึมยาวและมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจเงินฝืดที่อาจไม่มีการเติบโตในที่สุด
คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ดร.บัณฑิต นิจถาวร


คลิก

Cr.Bank’s Scholarship Students
-------------------------------------------------------------------------------------
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี !!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b 
Line ID:@fxhanuman
Web : https://www.fxhanuman.com
Web : https://www.eluforex.com/
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/
เยี่ยมชม partner ของเราที่ Eluforex รีวิวโบรกเกอร์ Forex
#forex #ลงทุน #peppers #xm #fbs #exness #icmarkets #avatrade #fxtm #tickmill #fxpro #fxopen #fxcl #forex4yo

    

Broker Name Regulation Max Leverage Lowest Spreads Minimum Deposit Minimal Lot Contact

230424 icm 100x33

IC Markets

ASIC, FSA, CYSEC 1000:1

0.0 pips -ECN
0.5 pips - Standard

$10 0.01 lot

View Profile

Visit website

XM

FCA, ASIC,IFSC,
CySec
1000 : 1 1 pips – Micro
1 pips – Standard

0 pips - Ultra low
$5 0.01 lots View Profile
Visit Website

http://forex4you.com

Forex4you

FSC of BVI 1000 : 1

0.1 pips - Cent
0.1 pips - Classic
0.1 pips - STP

$1 

0.0001 lot Cent
0.01 lot Classic
0.01 lot STP

Visit website
View Profile

Doo Prime

SEC, FINRA, FCA, ASIC, FSA, FSC 500 : 1 0.1 pips $100 0.01 lots View Profile
Visit Website

 Exness 

CySEC, FCA Unli : 1  Stand
Unli : 1 Raw   
Unli : Zero
0.3 pips – Stand
0 pips – Raw
0 pips – Zero
$1 0.01 lot  Stand
0.01 lot  Raw
0.01 lot  Zero
View Profile
Visit Website

HFMarkets

SV, CySEC, DFSA, FCA, FSCA, FSA, CMA 2000 : 1  0.0 pips $5 0.01 lot View Profile
Visit Website

GMIEDGE

 FCA, VFSC 2000:1 0.1 Pips  $2.5  0.01 lot View Profile
Visit Website

BDSwiss

FSC, FSA 1000 : 1 1.5 pips - Classic
1.1 pips - VIP
0.0 pips - RAW
$10 0.01 lots View Profile
Visit Website

Pepperstone

ASIC,SCB,CYSEC,DFSA,

FCA, BaFIN, CMA,

200 : 1 1 pips - Stand
0.1 pips - Razor
1 pips - No Swap
0 Pips - Active Trade
0 0.01 lot View Profile
Visit Website

TICKMILL

FCA 500:1 1.6 pips $25 0.01 lot View Profile
Visit website
290318 atfx logoATFX FCA, CySEC 200 : 1 1.8 pips $100 0.01 lot View Profile
Visit Website
170803 roboforex logoRoboForex CySEC, IFSC 2000:1 0.4 pips $10 0.01 lot View Profile
Visit Websit

www.fxclearing.com
FXCL Markets

IFSC 500 : 1

1 pips - Micro
1 pips - Mini
0.6 pips - ECN Li
0.8 pips - ECN Inta
1 pips - ECN Sca

$1 0.01 lot View Profile
Visit website

 

AxiTrader

FCA, ASIC, FSP, DFSA 400 : 1  0.0 pips $1 0.01 lot all View Profile
Visit website

http://www.fxprimus.com

FXPRIMUS

CySEC 500 : 1 2 pips - Mini
0.8 pips - Stand
0 pips - ECN
$100 0.01 lot all View Profile
Visit Website

FXTM

CySec ,FCA,IFSC 1000 : 1

0.0 pips - ECN

0.1 pips -Stan

$1 0.01 lot View Profile
Visit Website

AETOS.COM

AETOS

FCA, ASIC, VFSC, CIMA up to 800

Genneral 1.8 pip
Advance 1.2 pip
Pro 0.0 pip

$50
$50
$20,000

0.01 lot View Profile
Visit website

EIGHTCAP

ASIC 500 : 1 0.0 pips  $100 0.01 lot

View Profile

Visit website

 

Fullerton

SFP, NZBN 200 : 1 0.5 pips - Live $200 0.01 lot View Profile
Visit Website

FxPro

CySEC, FCA
FSB, MiFID
500 : 1
Max
0.6 pips  $100 0.01 lot View Profile
Visit Website

INFINOX

 FCA, SCB 400 : 1 0.0 pips $10 0.01 lot  View Profila
Visit Website

VT markets

CIMA, ASIC 500 : 1 0.0 pips $200 0.01 lot  View Profila
Visit Website

TMGM

ASIC 500 : 1 0.0 pips $100 0.01 lot  View Profila
Visit Website

020422 zfx logo

ZFX

FCA, FSA 2000 : 1 0.0 pips

$15

0.01 lot  View Profila
Visit Website

 

ดูตารางเปรียบเทียบโบรกเกอร์ทั้งหมด คลิก

 

 

 

 

 

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"